image
Spaghetti
Photo: Tobias Hübel
Spaghetti, nail
variable in size